Általános tudnivalók az örökbefogadásról


Alapelvek, melyek elfogadása nélkül nem, vagy csak félig-meddig értjük egymást:

 1. Az emberi élet végtelen érték, a fogantatástól egészen a természetes halálig.
 2. A születendő gyermek fogantatásától fogva emberi lény, egy másik ember, nem az anya meghosszabbítása.
 3. Emberi magzat megölése "modern" gyermekáldozat PÉNZisten oltárán.
 4. Elemi kötelességünk mindent megtenni a megfogant élet megszületéséért.
 5. A lét, s így az emberi élet oka, forrása és értelme a SZERETET. Az emberi szívben élő szeretet - magzat, csecsemő, vagy gyermek elfogadása - befogadása esetén megerősítést kap felülről (belülről), a SZERETET-ben való tudatos, vagy ösztönös hit által, alkalmassá válik az élet befogadására és szolgálatára.
 6. A SZERETET áradata el tudja sodorni a világban uralkodó ún. halál kultúráját (abortusz, sterilizáció, eutanázia, terrorizmus, háborúk stb.), szolgálva az életet.
 7. A család egy férfinak és egy nőnek a közössége a szeretetben, mely az életre irányul. A szeretet képes arra, hogy felébressze a férfiak szívében is a felelősségérzetet az iránt az élet iránt, melynek létrejöttéhez ők is hozzájárultak.
 8. Az emberi lénynek elsősorban szeretetre van szüksége életének minden szakaszában és minden helyzetében. Fokozottan igaz ez a csecsemőre és a gyermekre.
 9. A csecsemő és a kisgyermek elemi joga és létfeltétele az elfogadó személyhez, lehetőleg családhoz tartozás, egy pillanatra sem maradhat feltétlen szeretet nélkül, hisz ez az állapot gyógyíthatatlan sérülést okoz a lelkében. - Amint a csecsemőgyilkosság is emberölés, a csecsemő, vagy kisgyermek magára hagyása, így intézetben történő elhelyezése is a lélek durva bántalmazása, melynek kivédhetetlen következménye a személyiség maradandó érzelmi sérülése.
 10. Feltétlen szeretetre csak az képes, aki a szeretett gyermeket feltétel nélkül elfogadta, otthonába és szívébe befogadta.
 11. Szeretetet sugárzó családban vagy közösségben helyet találhat az az anya is, aki egyedül viseli terhességét és súlyos gondokkal küzd, mert saját családja kiközösíti őt.
 12. Egy család vagy közösség időben felajánlott segítsége az, aminek hatására sok anya igent mond az életre, aki kételyek közt hányódik, szorongás gyötri, és nincs semmi kilátása.
 13. A családok tipikus és pótolhatatlan közreműködése az elhagyott gyermekek örökbefogadása, vagy a nevelőszülőség vállalása.
Titkos örökbeadás esetén ma Magyarországon kizárólag a megyei és fővárosi GYIVI-k járhatnak el. A csecsemő, vagy gyermek (továbbiakban a gyermek) előbb gyámhatósági közreműködéssel állami gondoskodásba kerül, majd a szülők lemondó nyilatkozatával, vagy anélkül, bírósági döntéssel a szülők elvesztik szülői jogaikat, és a gyermek örökbeadható lesz. - Az örökbefogadó család kiválasztása és a gyermek átadása nekik titkosan, tehát a vérszerinti szülők tudta nélkül történik. Az olyan gyermeket, akiről sejthető, hogy örökbeadható lesz, jelenleg is érvényes jogszabály szerint nevelőszülőkhöz, lehetőség szerint (természetesen) leendő örökbefogadóihoz kellene elhelyezni. A gyakorlat azonban ezzel ellentétes: a jogi tisztázásig csecsemµotthonba utalják a gyermeket. Ez a megoldás a 8. és 9. pontban foglalt alapelvek értelmében álláspontunk szerint elfogadhatatlan. - Javasoljuk, hogy a vérszerinti szülők szülői jogukat automatikusan veszítsék el elhagyott, vagy/és állami gondoskodásba került gyermekükre vonatkozóan a következők szerint: fél éves korig 2 hónap, három éves korig 3 hónap, később 6 hónap nem látogatás esetén. A megvonás után 30 nap álljon a szülők rendelkezésére a határozat bíróságon történő megtámadására.
Amennyiben a vérszerinti szülők várhatóan nem fogják látogatni gyermeküket, semmi gyakorlati akadálya sincs leendő örökbefogadóihoz helyezni a gyermeket. Ha láthatással is számolni kell, a gyermek számára legjobb elhelyezési sorrend a következő: Nyílt örökbeadásra akkor kerül sor, ha a szülők az állam helyett örökbefogadó család, vagy személy javára - helyi, vagy megyei/fővárosi gyámhatóság előtt aláirt nyilatkozattal - lemondanak gyermekük feletti szülői felügyeleti jogukról. (Természetesen az örökbeadandó csecsemő, vagy kisgyermek elhelyezési joga mindaddig vérszerinti szüleié, amíg szülői felügyeleti joguk megvan. Nincs szükség a gyámhatóság hozzájárulására ahhoz, hogy gyermeküket leendő örökbefogadóiknál (vagy más, alkalmas családnál) ők helyezzék el. Vagyis, ha a vérszerinti szülők döntöttek arról, hogy gyermeküket örökbe adják, de a nyílt örökbeadás jogi aktusa még nem ment végbe, ill. gyermeküket átmenetileg másik családnál, vagy közösségben kívánják elhelyezni, ezt alkalmas családba, vagy közösségbe korlátozás nélkül megtehetik. Az ily módon befogadó családnak, személynek, vagy közösségnek célszerű azonban előzetesen környezettanulmányt és pszichológiai alkalmasságukat bizonyító vizsgálatot végeztetni arra alkalmas hatósággal, szervezettel, szakemberrel (GYIVI, gyámhatóság, nevelési tanácsadó, védőnő stb. Csecsemő kórházból történő kiadása előtt értesítendő a területileg illetékes védőnő.) Ha van ilyen alkalmas befogadó család, személy vagy közösség a csecsemő, gyermek ill. anya és gyermeke részére, a kórház még akkor sem tarthatja vissza az anyát és csecsemőjét, vagy a csecsemőt, ha az anya otthoni szociális és mentális körülményei, adottságai nem megfelelőek, és erről helyi gyámhatósági írás, vagy határozat is van. Ugyanis az anyának/szülőknek alapvető emberi joguk rendelkezni gyermekük elhelyezéséről, és ebben az állam nem előzheti meg őket (mindaddig, amíg szülői felügyeleti jogukat bírják). - Javasoljuk a nyílt örökbeadás intézményét kibővíteni olyan esetekre is, amikor a vérszerinti szülők lemondanak a gyermekről, de nem kívánnak megismerkedni a leendő örökbefogadókkal, mert megbíznak a hiteles és alkalmas közvetítő szervezetben. A gyermekkereskedelmet, ill. gyermekeladást megelőzendő javasoljuk, hogy közvetítést csak olyan társadalmi szervezetek végezhessenek, amelyek megfelelő garanciákkal bírnak...

Az örökbefogadó családok alkalmasságának vizsgálatát függetlenül attól, hogy titkosan, vagy nyíltan szeretnének örökbefogadni (valamint a nevelőcsaládok vizsgálatát is) célszerű lenne egységes rendszerben végezni. Azon családok, akik valamelyik GYIVI-nél is jelentkeztek örökbefogadásra, rendelkeznek környezettanulmánnyal és pszichológiai vizsgálattal. A csak nyílt örökbefogadásra várakozók a pszichológiai vizsgálatot több intézménnyel is elvégeztethetik (pl. nevelési tanácsadóval), a környezettanulmányt pedig a gyámügyi előadó fogja elvégezni, az örökbefogadás előtt. - Az a társadalmi szervezet, amely részt vesz az örökbeadás, vagy családban történő elhelyezés folyamatában (így az ALFA Szövetség is), saját szempontrendszere szerint kiegészítő vizsgálatokat végezhet, információt gyűjthet, felkészítő tanfolyamot szervezhet, közben személyesen megismerkedik a leendő befogadókkal, mielőtt felvenné ún. "örökbefogadó listájára" őket. Ezek a speciális vizsgálatok és a személyes megismerkedés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy mikor eljön az ideje a gyermek és befogadói találkozásának, minél nagyobb legyen az esélye a megfelelésnek, illeszkedésnek. Álláspontunk szerint a gyermek és befogadó családja összetalálkozása, egymásra találása olyan fontos eleme a befogadásnak, hogy kihagyhatatlan belőle a közvetítő személyes szerepvállalása, aki előzetesen mind a gyermeket és szüleit, mind a befogadó családot ismeri. Mivel erre a megismerésre, kétoldalú személyes kapcsolatra megyei, vagy fővárosi szinten egy, vagy néhány GYIVI-s szakember aligha képes, a titkos örökbeadás mai rendszere is módosítandó. Helyet kell kapjanak benne a gyermek- és családvédelmi profilú, szakemberekkel rendelkező társadalmi szervezetek is - kidolgozandó szempontrendszer szerint.

A nyílt örökbefogadás intézményét feltétlenül megőrizendőnek tartjuk. A vérszerinti szülők jogainak csorbítását jelentené az örökbeadás közvetlen módjának eltörlése, még nagyobb baj lenne, hogy a gyermekek gyors családba kerülését hátráltatná.
A nyílt örökbeadás mellett döntő szülőknek általában közvetítőre van szükségük ahhoz, hogy gyermekük számára a megfelelő befogadó családot megtalálják. A 11. és 12. alapelv értelmében az Alfa Szövetséghez tartozó szervezetek szeretnék a terhesség közben, sőt már a válságterhesség kezdetén felvenni a kapcsolatot az anyával, családjával. Lelki és lehetőség szerint anyagi támogatást nyújtani. Ahol végül is szülés után nyílt örökbeadásra kerül sor, a megfelelő befogadó család kiválasztása, felkészítése, sőt az örökbeadás jogi aktusa is lebonyolítható, mire a csecsemőt kiengedik a kórházból. - Gyorsabban kell intézkedni, ha a szülőanya a kórházban dönt a nyílt örökbeadásról. Javaslom, hogy ezekben az esetekben a Szövetség ún. "örökbeadási bizottsága" döntsön arról, hogy ki legyen az örökbefogadó, a lebonyolítást pedig bízza egy szakemberére. Jó megoldásnak tartom azt is, ha egy, a kórházhoz közel működő tagszervezetre bízzuk a közvetítést. (Véleményem szerint természetes elsőbbség illeti meg a régóta gyermekre vágyó, alkalmas gyermektelen családokat. - A gyermekesek még szülhetnek maguknak, legyenek nevelőszülők, vagy fogadjanak be olyan gyermekeket, akiket más nem...)
Mind a nyílt, mind a titkos örökbeadást két lépcsőben képzelem el: az örökbeadás egy, vagy két év múlva váljon csak véglegessé, közben az örökbefogadók gyermekük neveléséhez, a lelki sérülések gyógyításához, tolerálásához kapjanak szakmai segítséget tapasztalt szakemberektől és egymástól, korábban örökbefogadóktól. Egy, vagy két év múlva erősítsék meg szándékukat, fogadják be végleg a gyermeket, vagy beismerve a kölcsönös alkalmatlanságot, adják át közvetítő segítségével másik családnak. Sikertelen befogadás esetén ez mind a gyermek, mind saját javukat szolgálja.

Ma Magyarországon sok olyan állami gondoskodás alatt álló gyermek él, aki, bár örökbefogadható lenne, mégis nevelőcsaládban, nevelt gyermekként él. Anyagi meggondolásból nem engedhetik meg maguknak a nevelőcsaládok, hogy örökbefogadják őket, hisz ezáltal elvesztenék a havi gondozási díjat, s ezt a család is, a gyermek is megsínylené. Javasoljuk, hogy jövedelemhatárokhoz kötve dupla, vagy tripla családi pótlékot kaphassanak örökbefogadott gyermekük után az örökbefogadók (bőséges forrás az ezáltal megszűnő normatív támogatás).

 Amennyiben elgondolásaink valóra válnak, a titkos és nyílt örökbeadás rendszere közelíteni fog egymáshoz. Súlyos hibának, a gyermekek és szülők jogainak csorbításának tartanánk azt a megoldást, ha a GYIVI-k, vagy GYIVI-utódok "lenyelnék" az örökbefogadás ügyintézését, lebonyolítását. Ezen a területen különösen fontosnak tartjuk a társadalom egészséges önfenntartásának aktivizálását a társadalmi és egyházi szervezetek közreműködésével, hisz jövőnkről, gyermekeinkről van szó...

Olgyay György  

© 1999, Magzatvédő Társaság