Alapítvány a Harmadik Gyermekért

Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 61996/1993. szám alatt vette nyilvántartásba. Ennek kelte: 1994. II. l8.

Célunk azoknak a családoknak a támogatása, ahol már egy vagy két gyermek a világra jött, hogy mielőbb megszülessék a következő gyermek s így legalább három gyermekessé nőjjön azoknál, akiknél a azülők életkora ezt megengedi.

Az alapítvány anyagi és erkölcsi támogatást kíván nyújtani azoknak a büntetlen előéletű, pozitív életvitelű házaspároknak, kiknél a megszülető következő gyermek felnevelésével kapcsolatos anyagi terhek megnövekedése a család életkörülményeinek erőteljes megterhelésével, viszonyaik romlásával jár.

E célra fordítható az alapítványi tőke évenként esedékes kamata, valamint a támogatók befizetéseinek az a része, amire nézve évenkénti ismétlést vállaltak. Ez utóbbi része a tőkének nem haladhatja meg annak 1/3 részét. Az alapítvány gyarapítása történhet készpénzzel, a cél megvalósítása során felhasználható ingóságokkal, ingatlanokkal, vagyoni értékű jogok lekötésével, miknek eredményeképpen létrejövő hozadékot a kuratórium a rászoruló jelentkezők között - kérelmük indokoltságának megvizsgálása után - oszt ki.

Az APEH Fővárosi Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adóügyi Főosztálya az elsőfokon 7148448442 sz. alatt kezdett eljárásban engedélyezte az adományoknak az adózó személyi jövedelemadó alapjából történő levonását.

Az alapítvány gondolatának keletkezésekor már felötlött s az alapító okiratban is megfogalmazódott az a kívánalom, hogy ez a kezdeményezés a támogatók és a támogatottak között személyes kapcsolatok kialakulásához is vezessen, mintegy pótkeresztszülői viszonyt hozva létre. Ez a már sajnos nagyon hiányos társadalmi kohézió erősítéséhez vezethet, ami a szélesebb egyesületi és egyházi kezdeményezések mellett tudatosíthatná az egymásért való felelősség hétköznapi megvalósulását.

© 1999, Magzatvédő Társaság